Archiwum miesięczne:Luty, 2016

ID-10022018

System ekspercki w banku

Systemy eksperckie uczą, jak pozyskiwać wymagane informacje właśnie wtedy, gdy są one potrzebne. Uczą także jak stosować te informacje w praktyce. Są ogromnym wsparciem dla menadżerów. Posiadają wiele zalet. Między innymi zaletą jest to, że mają „ludzkie oblicze” (są przyjazne dla użytkownika, wybaczają pomyłki), co umożliwia bardziej efektywne wzajemne oddziaływanie między menadżerem a informacją w…bankowosc_elektroniczna

System komputerowy a funkcjonowanie banku

Współczesne banki bazują na systemach komputerowych. Zaletą rozwiązań komputerowych w bankach między innymi jest to, że posiadają globalny zasięg i obejmują wszystkie aspekty działalności banku a także to, że dzięki nim poprawiona jest szybkość rozliczeń bankowych. Operacje rachunkowe są wykonywane automatycznie i masowo. Możemy sobie wyobrazić jak przebiegałaby praca współczesnych banków, gdyby nagle zabrało systemów…meeting_laptop_bank_loan_contract

Co to jest polityka rezerw obowiązkowych?

Polityka rezerw obowiązkowych jest to działanie mające na celu ograniczenie podaży pieniądza, a także przeciwdziałanie występowania niewypłacalności banków handlowych i braku ich płynności. Rezerwy te banki muszą utrzymywać w postaci depozytów na ich rachunkach w banku centralnym lub jako pieniądz gotówkowy w kasie. Wysokość tych rezerw określają banki centralne w formie procentu od nagromadzonych w…kredyt_obrotowy

Co to jest kredyt redyskontowy?

Kredyt redyskontowy jest w gospodarce rynkowej podstawową forma zasilania finansowego banków komercyjnych przez bank centralny. Operacja ta polega na zakupie przez Bank Centralny weksli, których termin wykupu jeszcze nie nadszedł, z potrąceniem od nominalnej sumy weksla procentu, określonego stopą redyskontową za okres, który jeszcze pozostaje do dnia płatności weksla. Bank centralny obniżając lub podwyższając swoją…dopasuj-kredyt

Co to jest ryzyko dewizowe?

Ryzyko dewizowe określone jest również jako ryzyko walutowe, jako ryzyko zmiany kursu walut. Występuje ono przy wykonywaniu operacji bankowych związanych z obsługą transakcji handlu zagranicznego, gdzie dotyczą one środków pieniężnych więcej niż jednego rodzaju waluty. Ryzyko związane z operacjami zagranicznymi jest wyższe niż przy obsłudze bankowej transakcji krajowych. Oprócz zagrożeń typowych dla operacji krajowych dochodzą…informator-kredytowy-1

Zasady wyceny banku

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się wg kolejnych elementów: po pierwsze środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Po drugie wycenia się aktywa do zbycia przejęte za długi w cenie sprzedaży netto (ceny rynkowej netto), i inwestycje rozpoczęte…kredyt-mieszkaniowy-zabezpieczenie-kredytu

Wycena banku

Przy wycenie banku, podstawowym punktem odniesienia jest wycena aktywu wg cen nabycia. Jeżeli wartość rynkowa jest niższa niż wartość nabycia, to na różnice w stosunku do wartości aktywów w księgach tworzy się rezerwę celową. Wyższa cena rynkowa niż cena historyczna nabycia aktywu nie powoduje jego waloryzacji. Zysk faktyczny bowiem powstanie w momencie sprzedaży aktywu. Wyceny…kredyty-mieszkaniowe-warszawa-810x400

Analiza porównawcza banku

Analiza pozioma rachunku zysków i strat nazywana jest analizą porównawczą. Polega na porównaniu między sobą poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w przeciągu określonego czasu. W analizie wstępnej poziomej każda pozycja rachunku może być porównana z tą samą pozycją w roku poprzednim lub wcześniejszym. Takie porównania dla okresu dwuletniego lub dłuższego pozwalają ustalić dynamikę zmian…kredyty-refinansowe

Co to jest analiza SWOT

Analiza SWOT określa kierunki działania banku w odniesieniu do jego struktury i zasobów oraz rynków, na których działa. Istota tej metody to porównanie mocnych i słabych stron banku z szansami i zagrożeniami, płynącymi z otoczenia. Analizę SWOT można scharakteryzować w uproszczeniu jako sposób identyfikacji i klasyfikacji czynników wpływających na działalność banku, jego cech korzystnych i…m600xd

Co to jest metoda portfelowa?

Metoda portfelowa polega na ustaleniu pozycji banku na danym rynku przy zastosowaniu wskaźnika względnego udziału poszczególnych grup produk¬tów na rynku i tempa wzrostu sprzedaży tych produktów, określonego za pomocą przeciętnego wzrostu wartości nominalnej lub realnej. W ten sposób można określić wzrost, stagnację lub spadek świadczonych przez bank usług. Bank powinien dokonywać podziału produktów na cztery…