kredyty-mieszkaniowe-warszawa-810x400

Analiza porównawcza banku

Analiza pozioma rachunku zysków i strat nazywana jest analizą porównawczą. Polega na porównaniu między sobą poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w przeciągu określonego czasu. W analizie wstępnej poziomej każda pozycja rachunku może być porównana z tą samą pozycją w roku poprzednim lub wcześniejszym. Takie porównania dla okresu dwuletniego lub dłuższego pozwalają ustalić dynamikę zmian pozycji rachunku zysków i strat. Jeżeli analiza dotyczy okresu kilku lat, to możliwe jest ustalenie trendów wielkości poszczególnych pozycji rachunku, np. przychodów ze sprzedaży, kosztów wytworzenia wyrobów i usług, kosztów własnych produkcji sprzedanej, zysku operacyjnego, przychodów i kosztów finansowych, zysku brutto i zysku netto. Analiza trendu ułatwia planowanie działalności firmy, co jest aspektem bardzo istotnym. Analiza pionowa rachunku zysków i strat nazywana jest analizą struktury.

Polega ona na ustaleniu udziału poszczególnych pozycji rachunku wyników w przychodach ze sprzedaży. Wskaźniki struktury można porównywać w czasie w tej samej firmie lub w innych z danej branży. Analiza ta pozwala na wysunięcie wniosków potrzebnych do modyfikacji struktury banku czy założeń i polepszenia osiągniętych wyników. Jest to tym bardziej wartościowa analiza ponieważ wynika z porównań a nie faktów wynikających z działań samej placówki.