Kategoria: FUNKCJONOWANIE FINANSOWE BANKU

kredyt_w_rachunku

Jakie są etapy metody luki?

Punktem wyjścia analizy jest podział pozycji bilansowych na dwie grupy: niezależnych od wahań rynkowej stopy procentowej oraz zależnych od wahań rynkowej stopy procentowej , czyli wrażliwych na zmiany rynkowej stopy procentowej. W tej grupie konieczne jest wyodrębnienie pozycji o stałej stopie procentowej i o zmiennej stopie procentowej. Kolejno dla poszczególnych rodzajów pozycji konieczne jest ustalenie…0003J75DDKQ0SYKU-C116-F4

Co to jest metoda luki?

Metoda luki określana jest także jako metoda gap lub jako zestawienie niedopasowania. Jest ona jedną z najprostszych koncepcji pomiaru – zarządzania ryzykiem stopy procentowej, która jest niezmiernie ważna dla działalności banku. Metoda ta polega na analizie niedopasowania aktywów i pasywów w wybranych okresach. Służy głównie do pomiaru i zarządzania ryzykiem stopy procentowej, wynikającym z niedopasowania…Handshake

Plan finansowy banku

Plan finansowy banku jest projekcją bilansu, a następnie rachunku zysków i strat, czyli projekcją takiego zarządzania aktywami i pasywami, by ukształtować strukturę bilansu. Struktura bilansów może mieć charakter ilościowy, który oznacza poziom depozytów i kredytów, a także jakościowy stanowiący poziom odsetek dla osiągnięcia zysku w dłuższej perspektywie. Projekcja ta powinna doprowadzić do ustalenia źródła finansowania…mid-img5

Wieloaspektowość analizy finansowej banku

Dokonując analizy finansowej banku, należy przytoczyć podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą a także środowisko zewnętrzne banku. Poprawa lub pogorszenie wyników jest odzwierciedleniem nie tylko wewnętrznej pracy banku ale także czynników zewnętrznych. Do takich wskaźników należą: wskaźnik inflacji i jego wzrost lub spadek, rynkowa stopa procentowa, kursy walutowe i dewaluacja bądź aprecjacja waluty krajowej, rentowność papierów…doradcy

Controlling w banku

Controlling jest to metoda sterowania określonymi dziedzinami działalności banku, które kształtują wynik finansowy banku. Controlling jest metodą wspomagającą zarządzanie. Wspomaganie to odbywa się poprzez sterowanie podmiotem gospodarczym za pomocą informacji liczbowych, tak by był zorientowany na zysk. Controlling wykorzystuje takie narzędzia jak: planowanie działań banku, rachunkowość zarządcza, zarządzanie przez określenie celów jakie ma osiągnąć bank…rozmowa-z-doradca-w-sprawie-kupna

System informacyjny w banku

System informacyjny ma na celu ułatwić zintegrowane zarządzanie bankiem, a w efekcie pozwolić na osiągnięcie wysokiej rentowności przy minimalnym poziomie ryzyka bankowego. Bank powinien posiadać system informacyjny, który stanowi podstawowy instrument bieżącego i perspektywicznego zarządzania i oceny funkcjonowania banku. System informacyjny dostarcza danych do okresowej oceny działalności banku, w tym również przez instytucje zewnętrzne jak…1206809-praca-umowa-podpis-657-323

Monitorowanie i ocena wyników działania banku

Jednym z etapów w procesie kontroli budżetowej, po uprzednim przygotowaniu, ocenieniu i przetestowaniu, jest monitorowanie realizacji budżetu. Każdy okres budżetowy (półrocze, kwartał, miesiąc) wymaga przeanalizowania pod kątem postępu w realizowaniu wyznaczonych zadań i zamierzonych celów. Polega to przede wszystkim na porównywaniu rzeczywistych wyników działania z budżetem. Banki stosują różnorakie systemy sprawozdawczości służące analizie poszczególnych kategorii…fotolia_3780199_subscription_xl_800x600_6_3

Księgowy, kontroler oraz dyrektor finansowy w banku

Księgowy w banku, jest to osoba, która gromadzi, opracowuje i dostarcza dane służące do ustalenia wyników firmy, oceny jej pozycji finansowej itp. Księgowość stosując obowiązujące standardowe zasady, przygotowuje sprawozdania finansowe. Jedną z tych zasad jest metoda narastających należności (memoriałowa). Stosownie do tej metody wydatki powstają w momencie ich poniesienia zaś dochód w momencie sprzedaży. Natomiast…wniosek

Co to są rezerwy banku?

Rezerwy banku to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Możemy wyróżnić kilka rodzajów rezerw, np. rezerwy celowe, które są tworzone w oparciu o koszty na ekspozycje kredytowe i uwzględniane przy wycenie pozycji bilansowych oraz pozabilansowych, których dotyczą np. ekspozycje normalne, ekspozycje poniżej standardu, ekspozycja wątpliwe, ekspozycje stracone. Inny rodzaj to rezerwy celowe…Polish money in hand. Clipping path included.

Co to są aktywa banku?

Aktywa banku są to jego zasoby majątkowe, które są pieczołowicie kontrolowane a także zasoby tylko kontrolowane przez bank a nie będące jego własnością. Aktywa mają wiarygodnie określoną wartość. Powstają na skutek przeszłych zdarzeń, a generują w przyszłości korzyści finansowe banku. Aktywa banku możemy podzielić ze względu na ich wpływ na przychody i koszty banku. Pierwszy…