Kategoria: Zarządzanie i analiza banku

shutterstock_158866097-520x245

Efektywność produktów i usług bankowych

Usługi bankowe oferowane na rynku powstają w rezultacie połączenia wewnętrznych usług cząstkowych, przy czym liczba i rodzaj tych składników określona jest przez rynek albo przez bank chcący ulokować pewne formy usług na rynku. Usługi bankowe mogą być samodzielnym produktem, składnikiem pakietu usług. Istnienie wewnętrznej usługi cząstkowej jest efektem podziału pracy, w którym ogólne zadanie jest…Businessman Working At Desk

Co to jest metoda badania elastyczności stopy procentowej?

Metoda badania elastyczności stopy procentowej, stwarza możliwość analizy ryzyka związanego z pozycjami o zmiennej sto¬pie procentowej, a nie tylko z pozycjami o stałej stopie procentowej. Ryzyko to polega na różnej elastyczności dopasowywania się do zmian rynkowej stopy procentowej poszczególnych pozycji aktywów i pasywów . W przypadku, gdy zmiany rynkowej stopy procentowej wpływają w takim samym…Zle_kredyty_gospodarstw_4013106

RYZYKO PŁYNNOŚCI I RYZYKO KREDYTOWE

Ryzyko płynności wynika z niedopasowania kwot i terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Na ogół przyczyną utraty płynności finansowej jest nieterminowa spłata wierzytelności banku oraz przedterminowe wycofywanie depozytów. Zagadnienie płynności finansowej należy rozpatrywać w okresach krótkich (l miesiąca), średnich (kwartału) i długich (roku i powyżej). Inspirującą rolę w zakresie analizy płynności odgrywa tzw. złota reguła…Stopy_procentowe_spadaja_6551160

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko stopy procentowej można określić jako wrażliwość dochodów banku na przyszłe zmiany stopy procentowej. Bank jest narażony na ryzyko wynikające z niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Przykładem może być przyznanie kredytu długoterminowego o stałym oprocentowaniu ze środków krótkoterminowych. W przypadku wzrostu rynkowej stopy procentowej bank będzie ponosił wyższe koszty pozyskania depozytów, uzyskując mniejszą…1571119-kredyty-dlugi-rachunki

Co to jest ryzyko bankowe?

Pojęcie ryzyka kojarzy się z reguły z zagrożeniem podjętej decyzji lub prowadzonej działalności. Jest ono najczęściej utożsamiane z negatywną stroną każdego przedsięwzięcia, której należy unikać bądź też ograniczyć do minimum. Nie jest to jednak istota ryzyka, ponieważ wystąpienie tego zjawiska nie przesądza z góry skutków podjętych działań. Istota ryzyka tkwi w alternatywie: sukces lub niepowodzenie,…