m600xd

Co to jest metoda portfelowa?

Metoda portfelowa polega na ustaleniu pozycji banku na danym rynku przy zastosowaniu wskaźnika względnego udziału poszczególnych grup produk¬tów na rynku i tempa wzrostu sprzedaży tych produktów, określonego za pomocą przeciętnego wzrostu wartości nominalnej lub realnej. W ten sposób można określić wzrost, stagnację lub spadek świadczonych przez bank usług. Bank powinien dokonywać podziału produktów na cztery grupy: rozwojowe (których udział względny na rynku jest duży i utrzymuje wysokie tempo sprzedaży), ustabilizowane (których tempo wzrostu sprzedaży jest ustabilizowane, a względny udział na rynku nadal duży), o niepewnej przyszłości (których udział na rynku i w dochodach banku jest niski), schyłkowe (których sprzedaż, udział na rynku i w dochodach banku systematycznie maleje). Metoda portfelowa uniemożliwia określenie struktury asortymentowej świadczonych usług bankowych.

Słabą stroną tej metody jest przede wszystkim brak informacji o konkurencji, o tym jak rozwija się rynek wokół, co jest niezmiernie ważne do planowania działalności banku i określania jej celów oraz perspektyw. Jednakże w połączeniu z innymi metodami, które kładą nacisk na inne aspekty funkcjonowania banku- jest bardzo przydatna i może wiele nam powiedzieć.