dopasuj-kredyt

Co to jest ryzyko dewizowe?

Ryzyko dewizowe określone jest również jako ryzyko walutowe, jako ryzyko zmiany kursu walut. Występuje ono przy wykonywaniu operacji bankowych związanych z obsługą transakcji handlu zagranicznego, gdzie dotyczą one środków pieniężnych więcej niż jednego rodzaju waluty. Ryzyko związane z operacjami zagranicznymi jest wyższe niż przy obsłudze bankowej transakcji krajowych. Oprócz zagrożeń typowych dla operacji krajowych dochodzą dodatkowe implikacje wynikające z kształtowania się sytuacji politycznej, gospodarczej, prawnej w różnych krajach oraz niekorzystne ruchy kursów walutowych, które są bardzo możliwe biorąc pod uwagę dynamikę zmian kursów. Podstawowym więc zagrożeniem dla banku w ramach ryzyka dewizowego są wahania kursów walut.

Mogą one wystąpić w okresie od przyjęcia depozytu lub udzielenia kredytu do dnia zwrotu depozytu lub spłaty kredytu. Ryzyko kursowe powstaje w sytuacji niedopasowania aktywów i pasywów, tworząc otwartą pozycję walutową. Ujemna dla banku różnica kursowa (strata) powstaje wówczas, gdy w okresie kredytowania w walucie obcej nagle spadnie kurs tej waluty. W przypadku wzrostu kursu bank w opisanej sytuacji zyska na dodatniej różnicy kursowej, natomiast straci kredytobiorca. Jak widać z powodu różności walut wynika wiele zależności pomiędzy zyskami a stratami dla banku i kredytobiorców.