Polish money in hand. Clipping path included.

Co to są aktywa banku?

Aktywa banku są to jego zasoby majątkowe, które są pieczołowicie kontrolowane a także zasoby tylko kontrolowane przez bank a nie będące jego własnością. Aktywa mają wiarygodnie określoną wartość. Powstają na skutek przeszłych zdarzeń, a generują w przyszłości korzyści finansowe banku. Aktywa banku możemy podzielić ze względu na ich wpływ na przychody i koszty banku. Pierwszy rodzaj to aktywa przychodowe, których celem jest generowanie przychodów pieniężnych czyli przykładowo należności od instytucji finansowych, podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego. Ze względu na ryzyko utraty zdolności do przynoszenia przychodów lub zmniejszenia wartości tych aktyw możemy wyróżnić aktywa pracujące oraz aktywa niepracujące.

Aktywa pracujące to te przynoszące dochody zgodnie z wcześniej zawartymi umowami. A aktywa niepracujące to te, które nie przynoszą dochodów (mimo, że według umowy miały to robić) lub/i powodujące powstanie kosztów i strat w wyniku zmniejszenia wartości (np. kredyty, których klienci nie spłacają lub spóźniają się z opłatami).Są jeszcze takie aktywa jak aktywa nieprzychodowe, które z założenia nie przynoszą przychodu, ale są niezbędne do funkcjonowania banku. Należą do nich: środki pieniężne w kasie i nieoprocentowane należności od banku centralnego, a także rzeczowy majątek trwały (np. wyposażenie banku, komputery itd). Aktywa banku możemy najogólniej nazwać wszystkimi środkami jakimi bank operuje, czy to w postaci transakcji czy samych fizycznych aktywów usprawniających funkcjonowanie banku jako miejsca pracy i obsługi klienta.