wniosek

Co to są rezerwy banku?

Rezerwy banku to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Możemy wyróżnić kilka rodzajów rezerw, np. rezerwy celowe, które są tworzone w oparciu o koszty na ekspozycje kredytowe i uwzględniane przy wycenie pozycji bilansowych oraz pozabilansowych, których dotyczą np. ekspozycje normalne, ekspozycje poniżej standardu, ekspozycja wątpliwe, ekspozycje stracone. Inny rodzaj to rezerwy celowe tworzone przez banki na ekspozycje kredytowe, są one wyrazem realizacji przez nie zasady ostrożności.

Odzwierciedlają one ryzyko, jakie wiąże się ze spłatą udzielonych przez bank kredytów, i umożliwiają rzetelną prezentację wartości wykazanych w bilansie i ewidencji pozabilansowej należności. Rezerwy na ryzyko ogólne to rezerwy tworzone corocznie w ciężar kosztów w wysokości nie przekraczającej 1,5% średniej kwoty nie spłacanych kredytów i pożyczek, ustalonej na koniec poszczególnych kwartałów roku obrotowego, pomniejszonych o kwotę kredytów i pożyczek, na którą bank utworzył rezerwę celową w wysokości 100% ich wartości. Odpis ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia realności wyniku finansowego. Ostatni rodzaj rezerw to rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która tworzona jest w związku z występującymi różnicami między przepisami prawa bilansowego i podatkowego, w wyniku których powstają dodatnie różnice przejściowe między wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów. Oznacza to powstanie kwot do opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów zostanie zrealizowana lub rozliczona.