kredyt_w_rachunku

Jakie są etapy metody luki?

Punktem wyjścia analizy jest podział pozycji bilansowych na dwie grupy: niezależnych od wahań rynkowej stopy procentowej oraz zależnych od wahań rynkowej stopy procentowej , czyli wrażliwych na zmiany rynkowej stopy procentowej. W tej grupie konieczne jest wyodrębnienie pozycji o stałej stopie procentowej i o zmiennej stopie procentowej. Kolejno dla poszczególnych rodzajów pozycji konieczne jest ustalenie terminów zapadalności oraz wymagalności, a ściślej terminów, w których możliwa będzie zmiana stawek procentowych.

Zwraca się przy tym zwrócić uwagę na to, że faktyczne terminy, w których nastąpi zmiana stawek procentowych, nie zawsze mogą się pokrywać z terminami formalnymi, wynikającymi z zawartych umów. Dla poszczególnych rodzajów pozycji odchylenia te będą niejednakowo duże. Kolejnym etapem jest wybór okresów, dla których wykonywane są obliczenia zależy od specyfiki danej instytucji kredytowej i jej indywidualnej struktury stóp procentowych, na ogół jednak przyjmuje się, że okresy te nic powinny być dłuższe niż 6 miesięcy. Po wykonaniu tych czynności, na podstawie otrzymanych danych sporządza się zestawienie niedopasowania, które ma na celu określenie wielkości ryzyka wynikającego z pozycji o stałym oprocentowaniu. Zestawione w nim są pozycje aktywów i pasywów w poszczególnych okresach w zależności od terminów, w których mogą być dokonane zmiany stopy procentowej.