fotolia_3780199_subscription_xl_800x600_6_3

Księgowy, kontroler oraz dyrektor finansowy w banku

Księgowy w banku, jest to osoba, która gromadzi, opracowuje i dostarcza dane służące do ustalenia wyników firmy, oceny jej pozycji finansowej itp. Księgowość stosując obowiązujące standardowe zasady, przygotowuje sprawozdania finansowe. Jedną z tych zasad jest metoda narastających należności (memoriałowa). Stosownie do tej metody wydatki powstają w momencie ich poniesienia zaś dochód w momencie sprzedaży. Natomiast dyrektor finansowy banku troszczy się o płynność finansową. Musi on dbać o to by bank cały czas dysponował odpowiednimi środkami, które służą do sprostania potrzebom bieżącej działalności.

Osoba ta skupia się głównie na przepływach gotówki (wpływach i wypływach), stosując tzw. metodę kasową, która uznaje przychody i wydatki tylko wtedy, gdy faktycznie nastąpił wpływ lub wypływ gotówki. Dyrektor finansowy na podstawie analizy sprawozdań księgowych i danych uzupełniających podejmuje decyzje odnośnie działań banku. Kontroler natomiast posiada uprawnienia do rachunkowości wewnętrznej i zewnętrznej. Wewnętrznie nadzoruje dostarczanie informacji menadżerom i nadzoruje system kontroli wewnętrznej. Coraz częściej nadzoruje także przetwarzanie danych. Do podstawowych obszarów działania kontrolera należy planowanie, kontrola wyrażająca się w tworzeniu normatywów i weryfikowaniu zgodności z nimi działania i wyników banku oraz sprawozdawczość polegająca na dostarczaniu niezbędnych i wiarygodnych danych i innych informacji w wymaganym czasie i w standaryzowanej formie.