kredyt-mieszkaniowy-zabezpieczenie-kredytu

Wycena banku

Przy wycenie banku, podstawowym punktem odniesienia jest wycena aktywu wg cen nabycia. Jeżeli wartość rynkowa jest niższa niż wartość nabycia, to na różnice w stosunku do wartości aktywów w księgach tworzy się rezerwę celową. Wyższa cena rynkowa niż cena historyczna nabycia aktywu nie powoduje jego waloryzacji. Zysk faktyczny bowiem powstanie w momencie sprzedaży aktywu. Wyceny rachunkowej aktywów i pasywów dokonuje się przy zastosowaniu takich elementów jak: ceny nabycia, która stanowi rzeczywista, cenę zakupu składnika majątku, ceny sprzedaży netto, tak jakby ceny możliwej do uzyskania w dniu bilansowym, kosztów wytworzenia składnika majątku we własnym zakresie, obejmujących m.in. koszty bezpośrednie i pośrednie oraz wartości nominalnej, czyli w wysokości wymaganej zapłaty.

Za pomocą tych wszystkich elementów jest się w stanie sprawdzić jaka jest wartość aktywów i pasywów banku, co daje ogólny obraz majątku banku oraz jego szacowanych zysków, możliwości. Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych koryguje się o umorzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z kolei należności koryguje się o wartości zabezpieczeń, tak jakby rezerw celowych. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy ujmuje się po kursie średnim przypadającym na dzień bilansowy, ustalonym dla danej waluty przez prezesa Narodowego Banku Polskiego.